Ubytovací řád

AUTOKEMP LIBEREC PAVLOVICE
 

 1. Po příchodu do areálu Autokempu se návštěvník ohlásí v recepci a předloží svůj doklad totožnosti (každá osoba starší 15 let).
 2. Recepční přidělí návštěvníkovi lůžka v chatkách, nebo místo k postavení vlastních stanů, místo k zaparkování motorového vozidla, karavanu nebo přívěsu.
 3. Ohraničování stanů příkopem není dovoleno.
 4. Užívání ubytovacího zařízení není dovoleno osobám, které jsou postiženy infekčními chorobami.
 5. Od 22.00 do 6.00 hodin musí být v celém areálu naprostý klid.
 6. Ani během dne není dovoleno uživatele tábora obtěžovat křikem, hlučným zpěvem a nadměrným zesilováním reprodukované hudby a televizorů, nebo jiným hlučným projevem.
 7. Odjezd z tábora před 6. hodinou ranní je nutno předem ohlásit recepčnímu.
 8. Jízda motorovými vozidly a jízdními koly je dovolena jen po cestách, vyhrazených pro příjezd a odjezd. Z bezpečnostních důvodů musí jezdit velmi pomalu.
 9. Psi po celou dobu pobytu nesmí v areálu Autokempu pobíhat volně.
 10. Samozřejmou povinností každého návštěvníka ubytovacího zařízení je vzájemné, ohleduplné jednání a chování. Zejména pořádek a čistota musí být dodržovány.
 11. Všichni uživatelé ubytovacího zařízení se zavazují šetřit jeho vybavení, vzhled a jeho okolí. Není dovoleno trhati květiny, poškozovati keře a stromy.
 12. Návštěvník, který by poškodil vybavení ubytovacího zařízení je povinen nahradit Autokempu vzniklou škodu.
 13. Odpadky všeho druhu a použitá voda patří na vyhrazená místa.
 14. Před opuštěním ubytovacího zařízení uvede návštěvník chatku, pokoj, nebo místo svého stanování a jeho okolí do původního stavu.
 15. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Autokempu.
 16. Autokemp neodpovídá za zranění, případně poškození majetku návštěvníků, pokud by je prokazatelně nezavinila. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby, pokud nebyly svěřeny do úschovy.
 17. Do areálu Autokempu je přísný zákaz vjezdu nákladních automobilů.
 18. Použití rekreačního bazénu se řídí samostatným provozním řádem.
 19. Při porušení ubytovacího řádu může správce hosta z Autokempu vyloučit a to bez náhrady.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám klidný a pohodový pobyt